سیستم جامع پایش و ارزیابی کارورز

سیستم جامع پایش و ارزیابی کارورز

Internship comprehensive system for assessment and monitoring (ICSAM)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان
       
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
حقوق این سامانه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان می باشد.
تلفن های پشتیبانی : 20 05 66 32 031 - 6723 338 0990