سیستم جامع پایش و ارزیابی کارورز

سیستم جامع پایش و ارزیابی کارورز

Internship comprehensive system for assessment and monitoring (ICSAM)
       
کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
تمامی حقوق مادی و معنوی این پرتال به هولدینگ نیروانا تعلق دارد.
تلفن های پشتیبانی : 21 90 26 36 031 - 6723 338 0990